ZASADY REKRUTACJI

Schemat postępowania przy rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022:

1. Wypełnienie zgłoszenia online w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata

https://irk.ast.krakow.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

2. Załączenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis (skan lub kserokopia), życiorys (CV) zawierający informacje o dotychczasowej działalności w obszarze teatrów dziecięcych lub młodzieżowych. 

3. Wydruk kwestionariusza z systemu IRK i dostarczenie podpisanego do dziekanatu (pocztą lub osobiście)

4. Po weryfikacji dostarczonych dokumentów wydawana jest decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe, a następnie kandydat podpisuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe.

5. Dokonanie wpłaty za pierwszy semestr na indywidualne konto w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o odpłatności za studia.

Rejestracja w systemie IRK możliwa będzie do 10 września 2021 r.

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży mogą ubiegać się osoby, które:

  • ukończyły studia co najmniej pierwszego stopnia (czyli posiadają dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),
  • prowadzą lub planują prowadzić teatr dziecięcy, młodzieżowy, amatorski teatr ludzi dorosłych bądź inną formę aktywności teatralnej,
  • zarejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

Warunkiem uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 jest zebranie minimalnej liczby uczestników – 18 osób.

Uczelnie zastrzega sobie mozliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przed Komisją Egzaminacyjną, aby wyłonić najlepszych kandydatów.

Informacja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych zostanie opublikowana na stronie internetowej uczelni po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. 

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota, niedziela).

Kierownik studiów: prof.dr hab. Jacek Radomski 

Więcej informacji uzyskają Państwo w dziekanacie: Telefon: 71 358 34 30, 

 e-mail: marzanna.baziukiewicz@ast.wroc.pl